Săcueni

Oraș Săcueni
Programează-te online
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 Nr. înreg: 6231/ 09.11.2016
 
 
 
U.A.T. Orașul Săcueni anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, prin activităţi care urmăresc încurajarea antreprenoriatului şi care se adresează exclusiv persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.
Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile:
– O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
– H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014-2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Diaspora Start Up”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.
Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, prin activităţi care urmăresc încurajarea antreprenoriatului şi care se adresează exclusiv persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.
Obiectivul general și scopul al proiectului:
Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană înfiinţate de către persoane de cetăţenie română care își au reședința sau domiciliul în regiunea de dezvolatare Nord-Vest, zona Valea Ierului, şi care fac dovada domiciliului sau rezidenței in străinatate în ultimele 12 luni.
Principalele activități ce vor fi derutale în cadrul proiectului:
Activitatea 1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
Activitatea 2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
Activitatea 3. Derularea programului de formare antreprenorială
Activitatea 4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
Activitatea 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
Activitatea 6. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
Activitatea 7. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
Activitatea 8. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
Activitatea 9. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora
Activitățile în care va fi implicat partenerul/partenerii:
U.A.T. Orașul Săcueni caută parteneri, entități de drept privat, pentru realizarea următoarelor activități:
Activitatea 1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
Activitatea 2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
Activitatea 3. Derularea programului de formare antreprenorială
Activitatea 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
Activitatea 6. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
Activitatea 8. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
Activitatea 9. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora
Criterii de eligibilitate:
-        Candidatul face parte din categoriile de beneficiari eligibili menționați în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „Diaspora Start Up”, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.
-        Candidatul are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul acelor activități ale proiectului în care va fi implicat
-        Candidatul a implementat cel putin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă (în calitate de beneficiar sau partener)
-        Candidatul nu se află în niciuna din situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 2.1.1.(a) şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 2015
-        Candidatul are capacitate financiară stabilă
NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate determină respingerea candidaturii.
Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare
Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Primăriei Oraşului Săcueni:
•        Scrisoarea de intenţie (Anexa 1)
•        Fişa partenerului (Anexa 2)
Notă: Cele două documente se prezintă în original şi trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fişei partenerului să fie integral completate.
In Scrisoarea de intenţie şi în Fişa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor şi a contribuţiei în parteneriat: plus valoarea adusă proiectului.
Candidaţii vor prezenta şi documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie şi Fişa partenerului, după cum urmează:
·       Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cutemele şi activităţile la care doreşte să fie partener
·       Dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene.
·       Situaţiile financiar -contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.
Notă: Aceste trei documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal.
•        Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1. (b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;
•        Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligentele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării;
•        CV-urile în format Europass și documentele justificative din care să reiasă experiența profesională și calificările experților-cheie propuse ca personal implicat in proiect.
•        Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).
Notă: Aceste patru documente se prezintă în original.
Evaluarea candidaţilor:
Candidaţii declaraţi admişi vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 50 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 50 de puncte.
Dacă un Candidat alege mai multe domenii de activitate, propunând să participe în implementarea mai multor tipuri de activități, se va evalua fiecare domeniu în parte.
Depunerea documentelor
Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate organizate în ordinea prezentată mai sus, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 3/PI 8.iii/OS 3.7″, la Secretariatul Primăriei Oraşului Săcunei, Str. Libertăţii nr. 1 județul Bihor până în data de 24.11.2016, ora 10.00
Persoană de contact: Gabriela Galamb
Telefon: 0259/352194
www.sacueni.ro
E-mail: orassacueni@gmail.com
Rezultatul procedurii
Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunţ (în termen de 1 zi lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.
Soluţionarea contestaţiilor
Ofertanţii care nu au fost selectaţi de Primăria Oraşului Săcueni ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 24 de ore de la publicarea listei pe site-ul primăriei, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 3 ore de la termenul limită pentru depunerea contestaţiilor.

 

Prezentarea comunităţii
Aşezat in nordul judeţului Bihor, Oraşul Săcueni este localizat geografic la 47.35 grade latitudine şi 22.1 grade longitudine, pe cursul râului Ier, având o suprafaţă de 151,42 km2. Este la o distanţă de 40 km de municipiul Oradea (pe drumul european E671), 20 km de oraşul Valea lui Mihai şi 18 km distanţă de oraşul Marghita, limita nord-vestică aflându-se la frontiera cu Ungaria. Prima atestare documentară datează din 1214, în Evul Mediu fiind un oraş prosper, recent, recaştigându-şi din nou această titulatură. Conform legii 12 din 24 februarie 2004, Săcueni a fost declarat oraş: „Comuna Sacueni, judeţul Bihor, se declară oraş. Satele Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânicolau de Munte aparţin oraşului Săcueni”.
Deşi a fost trecut în categoria oraşelor, în fapt, Săcueni se află la graniţa dintre oraş şi comună. Câştigarea rangului de oraş a însemnat şi creşterea taxelor şi impozitelor, fără ca locuitorii să fi resimţit aspectele pozitive ale schimbării de statut. Deşi în ultimii ani s-au realizat câteva investiţii.
417435 Sacueni Jud:Bihor
Str:Libertății nr:1

+0040 259 352 194
+0040 259 352 195 (fax)
orassacueni@gmail.com
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz